9 ශ්_රේණිය විද්_යාව 2 ඒකකය - ඇස හා කන 1 කොටස සිද්ධාන්ත (1)