9-ශ්_රේණිය-විද්_යාව-2-ඒකකය-ඇස-හා-කන-1-කොටස-සිද්ධාන්ත-1