9 ශ්_රේණිය විද්_යාව 1 ඒකකය - ක්ෂුද්_ර ජීවීන්ගේ භාවිත