7 ශ්_රේණිය ගණිතය - 26 ඒකකය දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය