4 ශ්_රේණිය ගණිතය පෙළ පොත අභ්_යාස සහ පිළිතුරු පොත 23