02 2022 ශිෂ්_යත්වය - පරිසරය කෙටි ප්_රශ්න 1000 Part ii Hasitha Hettiarachchi 071- 9020298